Кто такой маркетолог. Маркетолог кто это википедия


Маркетолог — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Маркето́лог, Ме́неджер з маркетингу — посадова особа фірми, що здійснює аналіз маркетингової ситуації, реалізацію планів і контрольні функції.

Маркетолог - це спеціаліст з вивчення смаків покупців і просування товару. Досліджує, яка продукція буде користуватися великим попитом і чому, оцінює ринок конкретних товарів і послуг. Проводить ретельний моніторинг галузі, організує роботу інтерв'юерів, з'ясовують уподобання покупців. Обробляє інформацію за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Складає докладний звіт з цифрами, графіками, порівняльні характеристики. Робить прогноз і розробляє рекомендації. В залежності від досвіду роботи може займати посади асистента маркетолога, маркетолога-дослідника (або маркетолога-аналітика), начальника відділу, директора з маркетингу.

Основний обмежуючий фактор для розвитку будь-якого бізнесу - це попит на вироблені товари і послуги. Якщо той чи інший товар не користується попитом, це може бути обумовлено абсолютно різними причинами - занадто висока ціна, недостатня якість, непривабливий зовнішній вигляд, відсутність у потенційних покупців інформації про товар, немилозвучну назву (до речі, саме з цієї причини автомобіль «Жигулі» в свого часу перейменували на «Ладу» - колишня назва в ряді європейських мов нагадувало лайку). А можливо, цей товар просто нікому не потрібен. Відповідно, виробнику у всіх цих випадках потрібно діяти по-різному, щоб підвищити свої доходи. Провести рекламну кампанію, змінити дизайн, шукати можливості для зниження ціни або змінити торговельну марку. А нерідко виявляється вигідніше взагалі перепрофілюватися на інший товар.

Маркетолог в результаті проведених досліджень якраз і повинен дати обґрунтовані рекомендації, а також допомогти втілити їх у життя, наприклад, спланувати рекламну кампанію. Від його професіоналізму і сумлінності залежить успіх будь-якого бізнесу - адже жодна фірма не зможе вижити на ринку, якщо буде виробляти незатребувану продукцію, яка не знайде свого споживача.

Робота маркетолога дуже різноманітна, як різноманітні і товари, які виробляються і продаються в сучасному світі.

uk.wikipedia.org

Маркетинг Википедия

Ма́рке́тинг[1] (от англ. marketing — рыночная деятельность) — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации[2]. Более кратко, маркетинг — деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. В широком смысле предназначение маркетинга состоит в «определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей».[3]

Определения маркетинга

В современной литературе существует огромное количество определений маркетинга. Приведём некоторые из них:

Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.

— Филип Котлер «Основы маркетинга» Краткий курс.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. — 656 с.

Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний людей и организаций путём обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и услугами, представляющими ценность для покупателя и т. п.

— Ламбен Жан-Жак «Стратегический маркетинг. Европейская перспектива» — СПб.: Наука, 1996 . — 589 с.

Маркетинг согласно его широкому пониманию — это социально-управленческий процесс, посредством которого индивидуумы и группы людей путём создания продуктов и их обмена получают то, в чём они нуждаются.

— Голубков Е. П. «Маркетинговые исследования: теория, методология и практика». — М.: Издательство «Финпресс», 2005. — 464 (339)с.

С юридической точки зрения, маркетинг — это управление рынком со стороны поставщиков и заказчиков товарной продукции (в том числе потенциальных поставщиков и заказчиков) в части возмездных переуступок прав собственности на неё.

— проф., д.э.н. О. Н. Дмитриев[4]

Маркетинг — это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.

— Американская ассоциация маркетинга (AMA)[5]

Маркетинг — это рыночная философия, стратегия и тактика мышления и действия субъектов рыночных отношений: не только производителей и посредников в коммерческой деятельности, но и потребителей, а также поставщиков, практических экономистов, учёных, целых организаций, вплоть до правительственных органов

— А. П. Панкрухин «Маркетинг»: Учеб. для студентов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг»/ Гильдия маркетологов. — 3-е изд. — М.: Омега-Л, 2005. - 656 с.

История

В 1902 году были прочитаны первые курсы маркетинга в университетах США (Эдвард Джонс (англ. Edward Jones) — Мичиганский университет, Саймон Литман (англ. Simon Litman) — Университет Беркли в Калифорнии, Джордж М. Фиск (англ. George M. Fisk) — Университет Иллинойса.)[6].

В 1926 году в США создана Национальная ассоциация маркетинга и рекламы. На её основе сформировано Американское общество маркетинга, а в 1973 году эта организация была переименована в Американскую ассоциацию маркетинга — АМА. Позже аналогичные ассоциации и организации появились в Западной Европе, Канаде, Австралии и Японии.

В дальнейшем маркетинг стал развиваться в рамках менеджмента как синтез экономической теории и экономики отдельных отраслей хозяйства, постепенно становясь его новой философией. В 1940—1950-х гг. маркетинг сомкнулся с теорией управления, образовав новую — рыночно-ориентированную теорию управления (так называемый маркетинг-менеджмент). Наряду со сбытом экономисты включили в неё детальный анализ рынка, а затем в 1960—1970-е гг. добавили программы налаживания долговременных экономических связей с потребителями (CRM-концепция) и сегментирование рынка. Позже были разработаны методы кредитования покупателя, послепродажного обслуживания и др.

Новый этап маркетинга объявляется как стратегическое управление на основе маркетингового подхода, при котором часть его функций передают на стратегический уровень[7].

В СССР в середине 1970-х годов была сформирована Секция маркетинга при Торгово-промышленной палате СССР. Всесоюзная ассоциация сформировалась в 1990 году и была переименована после развала СССР во Всероссийскую ассоциацию маркетинга[8].

Основные понятия маркетинга

 • Нужда (Need) — чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо.
 • Потребность (Want) — нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида.
 • Спрос (Demand) — это потребность, подкреплённая покупательной способностью.
 • Товар (Product) — всё, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.
 • Обмен (Exchange) — акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен.
 • Сделка (Transaction) — коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.
 • Рынок (Market) — совокупность существующих и потенциальных покупателей товара.
 • Сегмент рынка (Market segment) — это крупная, чётко определённая группа покупателей внутри рынка со сходными потребностями и характеристиками, в отличие от других групп целевого рынка.
 • Поставщики (Suppliers) — субъекты маркетинговой системы, в функции которых входит обеспечение организаций-партнёров и других компаний необходимыми материальными ресурсами.
 • Конкуренты (Competitors)— юридические или физические лица, соперничающие, то есть выступающие в качестве соперника по отношению к другим предпринимательским структурам или предпринимателям на всех этапах организации и осуществления предпринимательской деятельности.
 • Посредники (Distributors) — юридические или отдельные физические лица, которые помогают организациям-производителям продвигать, доставлять потребителям и продавать их продукты.
 • Потребители (Consumers) — юридические, отдельные физические лица или их потенциальные группы, готовые приобрести товары или услуги, находящиеся на рынке, и обладающие правами выбирать товар, продавца, предъявлять свои условия в процессе купли-продажи[9].
 • Ассортимент (Assortment, range) — состав продаваемой фирмой продукции по группам, видам, типам, сортам, размерам и маркам. Различается широтой (количеством товарных групп) и глубиной (количеством моделей, видов марки в каждой группе).
 • Товарный знак (Trade mark) — знак, символ, слова или их сочетание, помогающие потребителям отличить товары или услуги одной компании от другой.
 • Конкурентные преимущества (Competitive advantages) — факторы, определяющие превосходство компании над конкурентами, измеряемые экономическими показателями такими как: дополнительная прибыль, более высокая рентабельность, рыночная доля, объём продаж.
 • Макросреда (Macroenvironment) — факторы, оказывающие влияние на микросреду компании. К ним относятся: демографические, экономические, природные, научно-технические, политические и культурного характера.
 • Микросреда компании (Microenvironment) — факторы, тесно связанные с компанией и воздействующие на её способность обслуживать целевых клиентов. Она включает: саму компанию, посредников, поставщиков, конкурентов, целевых потребителей и контактные аудитории[10].

Основные задачи, цели и функции маркетинга

Один из ведущих теоретиков по проблемам управления, Питер Друкер, говорит об этом так: «Цель маркетинга — сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель — так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить последнему и продавать себя сами».

Основные задачи маркетинга:

 • Исследование, анализ и оценка нужд реальных и потенциальных потребителей продукции фирмы в областях, интересующих фирму.
 • Маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и услуг фирмы.
 • Анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынков, на которых оперирует или будет оперировать фирма, включая исследование деятельности конкурентов.
 • Формирование ассортиментной политики фирмы.
 • Разработка ценовой политики фирмы.
 • Участие в формировании стратегии и тактики рыночного поведения фирмы, включая разработку ценовой политики.
 • Сбыт продукции и услуг фирмы.
 • Коммуникации маркетинга.
 • Сервисное обслуживание.

В маркетинге выделяются 4 блока комплексных функций:

 • аналитическая функция,
 • производственная функция,
 • сбытовая функция,
 • функция управления и контроля[11]

Некоторые специалисты, кроме этих 4-х функций, добавляют ещё одну: формирующую (убеждать и стимулировать)[12].

Маркетинг-микс (комплекс маркетинга)

Элементы маркетинг-микса (4p)

Маркетинг-микс — это комбинированное и координированное использование различных инструментов маркетинга[13].

По одной из версий, термин «маркетинг-микс» (marketing mix) в 1953 году представил Нил Борден, ссылаясь на работы Джеймса Каллитона. А уже ставшие каноническими 4Р (product, price, place, promotion) предложил Джерри Маккарти в 1960 году[14][15].

Иногда в комплекс маркетинга включают и другие элементы, начинающиеся на букву Р.

4P

 • Продукт (product) — это все, что может удовлетворить какие-нибудь потребности (физические предметы, услуги, люди, предприятия, виды деятельности, идеи). Как только продукту назначена цена и он поступил на рынок, он становится товаром. Поэтому термин «товар» используется наравне с термином «продукт».
 • Цена (price) — под ценой понимается количество денег, запрашиваемое за продукцию или услугу, или сумма благ, ценностей, которыми готов пожертвовать потребитель в обмен на приобретение определённой продукции или услуги.
 • Место (place) или методы распространения или доведение продукта до потребителя — главным содержанием элемента комплекса маркетинга «доведение продукта до потребителя» является выбор оптимальной схемы доставки продукта от производителя к потребителю, её физическое воплощение (организация транспортировки, хранения, обработки груза), а также послепродажное (сервисное) обслуживание потребителей.
 • Продвижение продукта (promotion) — совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания его купить (реклама, пиар, личные продажи, sales promotion (стимулирование сбыта)[16]) .

В 1981 году Бумс и Битнер, разрабатывая концепцию маркетинга в сфере услуг, предложили дополнить маркетинг-микс тремя дополнительными P[17]:

 • Люди (people) — все люди, прямо или косвенно вовлечённые в процесс оказания услуги, например, сотрудники и другие клиенты.
 • Процесс (process) — процедуры, механизмы и последовательности действий, которые обеспечивают оказание услуги.
 • Физическое окружение (physical evidence) — среда или обстановка, в которой происходит предоставление услуги, а также любые осязаемые объекты, используемые в процессе обслуживания или передающие потребителю определённую информацию.

На основе маркетинг-микса также появились такие модели, как «4А», «4С» и «4D», а также модель Майкла Портера «5 сил».

Ягдишм Шетом акцентировал внимание маркетолога на основных критериях, которыми руководствуется в своём выборе потребитель: осведомлённость (Awareness), приемлемость (Acceptability), доступность (Affordability) и лёгкость приобретения (Accessibility).

Роберт Лотерборн предложил концепцию 4C, по которой четыре «Р» компании-поставщика соответствуют четырём «С» потребителя [Customer (потребитель) cost (стоимость) convenience (удобство) communication (коммуникации)].

Томас Гэд стал основоположником теории 4D брендинга, в которой D — Dimension (измерение). Самих измерений в данной модели четыре: функциональное, социальное, ментальное и духовное.

Концепции управления маркетингом

Концепция маркетинга представляет собой научно обоснованный замысел (проект) организации деятельности вообще и/или маркетинговой деятельности в частности, который основывается на конкретной руководящей идее, эффективной стратегии, необходимом оперативном инструментарии осуществления предпринимательства в целях достижения результатов, определяемых стратегическим планом предприятия[18] или попроще это совокупность (единый комплекс) основных взглядов и методов ведения бизнеса, которые направлены на достижение стратегических целей компании: удовлетворение потребителя и получение прибыли.

Традиционно в теории маркетинга выделяют следующие концепции маркетинга, которые развивались по мере изменения экономической ситуации:

 • Концепция совершенствования производства (the production concept) исходит из того, что потребители будут благожелательны к товарам, которые широко распространены и доступны по ценам, а, следовательно, управление должно сосредоточить свои усилия на совершенствовании производства и повышении эффективности системы распределения.
 • Концепция совершенствования товара (product concept) исходит из того, что потребители будут проявлять интерес к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие эксплуатационные характеристики и свойства, а, следовательно, организация должна сосредоточить свою энергию на постоянном совершенствовании товара.
 • Концепция интенсификации коммерческих усилий (продаж) (selling concept) исходит из того, что потребители не будут покупать товары фирмы в достаточных количествах, если она не предпримет достаточных усилий в сфере сбыта и стимулирования.
 • Концепция маркетинга (marketing concept) исходит из того, что залогом достижения целей организации являются определение нужд и потребностей условных рынков и обеспечение желаемой удовлетворённости более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами. Объектом внимания в концепции маркетинга является не товар, а клиенты фирмы с их нуждами и потребностями. Прибыли при этом фирма получает благодаря созданию и поддержанию потребительской удовлетворённости.
 • Концепция социально-этичного маркетинга (societal marketing) исходит из того, что задачей фирмы является установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворённости более эффективными и более продуктивными (чем у конкурентов) способами с одновременным сохранением и укреплением благополучия потребителя и общества в целом.

Эта концепция сформировалась сравнительно недавно, после того, как был сделан вывод о недостаточности концепции чистого маркетинга с позиции охраны окружающей среды, нехватки природных ресурсов и ряда других социально-этичных проблем. В конечном счёте, концепция чистого маркетинга не рассматривает проблемы возможных конфликтов между потребностями покупателя и его долговременным благополучием. Концепция социально-этичного маркетинга требует сбалансированности трёх факторов: прибылей фирмы, покупательных потребностей и интересов общества.

 • Концепция маркетинга отношений (relationship marketing) — основная идея маркетинга взаимодействия состоит в том, что объектом управления маркетингом становится не совокупное решение, а отношения (коммуникации) с покупателем и другими участниками процесса купли-продажи.

«Маркетинг отношений — практика построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнёрами, взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях установления длительных привилегированных отношений».

 • Концепция международного маркетинга (international marketing) — концепция, которая предусматривает планомерную, постоянную, активную работу на международном рынке на разных этапах продвижения товарной продукции, услуг к потребителю. Отличительной чертой международного маркетинга является полная и чёткая ориентация на зарубежного потребителя, стремление удовлетворить его нужды и потребности[21].
 • Концепция холистического (целостного) маркетинга[22] основана на планировании, разработке и внедрении маркетинговых программ, процессов и мероприятий с учётом их широты и взаимозависимости. Холистический маркетинг признаёт, что в маркетинговом деле важно всё и что зачастую бывает необходим расширенный, интегрированный подход. Холистический маркетинг включает в себя четыре компонента: маркетинг взаимоотношений, интегрированный маркетинг, внутренний маркетинг и социально ответственный маркетинг. Таким образом, холистический маркетинг — это подход, в котором делается попытка признать и сбалансировать различные компетенции и сложности маркетинговой деятельности.
 • Концепция управления брендом — новое направление в теории маркетинг-менеджмента — бренд-менеджмент[23].

Маркетинговые исследования

Маркетинговые исследования (marketing research) — это систематическое и объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации для повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем (возможностей).

Процесс маркетинговых исследований (marketing research process) — это комплекс действий из шести этапов, каждый из которых имеет свою задачу, решение которых необходимо для проведения маркетинговых исследований. Они включают в себя определение проблемы, разработку подхода к решению проблемы, формулирование плана исследования, проведение полевых работ, подготовку и анализ данных, а также подготовку и представление отчёта[24].

 • Маркетинговое исследование для определения проблемы (problem identification research) — это исследование, которое предпринимается, чтобы помочь идентифицировать неочевидные проблемы, либо настоящие, либо такие, которые могут возникнуть в будущем. Исследования такого типа предоставляют информацию относительно маркетинговой среды и помогают диагностировать проблему.
 • Маркетинговое исследование для решения проблемы (problem solving research) — это исследование, предпринимаемое, чтобы помочь решить конкретные маркетинговые проблемы.

Маркетинговая информационная система (Marketing Information System — MIS) — формализованный порядок действий для получения, анализа, хранения и распространения на регулярной основе необходимой информации для лиц, ответственных за принятие решений в сфере маркетинга (обеспечивает информацию непрерывно, а не только на основании исследований, проводимых время от времени).

Согласно общепринятым взглядам, в процесс маркетинговых исследований вовлечены четыре заинтересованные стороны: собственно маркетолог-исследователь, его клиент, респондент и общественность.

Процесс маркетинговых исследований включает следующие этапы и процедуры[25]:

 • определение задач и целей исследования:
  • определение потребности в проведении маркетинговых исследований,
  • определение задач,
  • формулирование целей маркетинговых исследований,
 • разработка плана исследований:
  • выбор методов проведения маркетинговых исследований,
  • определение типа требуемой информации и источников её получения,
  • определение методов сбора необходимых данных,
  • разработка форм для сбора данных,
  • разработка выборочного плана и определение объёма выборки,
 • реализация плана исследований:
  • сбор данных,
  • анализ данных,
 • интерпретация полученных результатов и их доведение до руководства (подготовка и презентация заключительного отчёта).

Методы сбора данных при проведении маркетинговых исследований можно классифицировать на две группы: количественные и качественные.

Качественное исследование (qualitative research) является не структурированным, поисковым по своей природе, базируется на малых выборках и может использовать популярные качественные методы, такие как фокус-группы (групповые интервью), словесные ассоциации (просьба респондентов указать свои первые впечатления, которые ассоциируются с изучаемым объектом) и углублённые интервью (интервью один на один, которые изучают мысли респондентов)[24].

Количественные исследования подразумевают проведение различных опросов, основанных на использовании структурированных вопросов закрытого типа, на которые отвечает большое число респондентов. Главной задачей количественных исследований является получение численной оценки состояния рынка или реакции респондентов на некое событие. Такими методами являются квартирные, уличные и телефонные опросы, экспертный опрос, холл-тест (тестирование и оценка концепции продукта, продукта, упаковки, рекламной концепции и так далее), хоум-тест (тестирование продуктов в обстановке, приближенной к реальности), desk research (сбор и анализ вторичной информации), аудит розничных точек (retail-audit, анализ ассортимента, цен, дистрибуции и мерчендайзинговых материалов в розничных точках)[26][неавторитетный источник?] .

Виды маркетинга

В зависимости от этапов эволюции маркетинга, сфер его применения, характера спроса на рынке товаров и услуг выделяют такие характеристики маркетинга, как виды, формы и типы маркетинга.

Г. Л. Багиев и А. Н. Асаул в книге «Организация предпринимательской деятельности» дают следующую классификацию маркетинга[9]:

В зависимости от вида деятельности отдельной личности или организации может быть: маркетинг организации, маркетинг отдельной личности (эгомаркетинг), маркетинг места[27], социальный маркетинг и другие.

По сфере применения различают потребительский, промышленный, инвестиционный маркетинг и маркетинг услуг.

По сфере обмена или по территориальному признаку наиболее часто выделяют национальный (региональный, локальный) маркетинг и международный (экспортный, глобальный, мировой) маркетинг.

В зависимости от цели обмена, результатов той или иной деятельности различают коммерческий и некоммерческий маркетинг.

Но отдельные школы маркетинга (американская, скандинавская, западноевропейская и другие) по-разному классифицируют маркетинг.

Ниже представлена классификация маркетинга в зависимости от состояния спроса на рынке и от охвата рынка.

В зависимости от состояния спроса на рынке

 • Конверсионный маркетинг применяется в условиях отрицательного спроса, когда значительная часть рынка не принимает продукт и даже может заплатить определённую цену за отказ от его использования. Задачей конверсионного маркетинга является изменение отрицательного отношения потребителей к продукту. Инструментами конверсионного маркетинга являются: переделка продукта, более эффективное его продвижение и снижение цены.
 • Стимулирующий маркетинг связан с наличием товаров и услуг, на которые нет спроса по причине полного безразличия или незаинтересованности потребителей. План стимулирующего маркетинга должен учитывать причины такого безразличия и определить мероприятия по его преодолению.
 • Развивающий маркетинг связан с формирующимся спросом на товары (услуги).
 • Ремаркетинг оживляет спрос в определённый период угасания жизненного цикла товаров или услуг.
 • Синхромаркетинг используют в условиях колеблющегося спроса. Например, товары сезонного потребления.
 • Поддерживающий маркетинг используется, когда уровень и структура спроса на товары полностью соответствуют уровню и структуре предложения.
 • Противодействующий маркетинг используется для снижения спроса, который с точки зрения общества или потребителя расценивается как иррациональный (например, спиртные напитки, табачные изделия).
 • Демаркетинг используется для снижения спроса на свой продукт в ситуации, когда спрос превышает предложение, и нет возможности увеличить объём производства. Добиться подобных результатов можно, например, повышением цены на товар, снижением объёмов рекламы или усилий по продвижению. Цель демаркетинга (в отличие от противодействующего маркетинга) — не разрушить спрос на продукт, а лишь уменьшить его, сбалансировав с производственными мощностями.

В зависимости от охвата рынка

 • Массовый маркетинг предполагает ориентацию на максимально широкий круг потребителей без учёта различий между ними. (Я произвожу то, что нужно всем). Цель предприятия — установить низкие цены, так как снижаются затраты на массовое производство и продвижение.
 • Концентрированный (целевой) маркетинг — ориентация на конкретный сегмент, стараясь максимально удовлетворить его потребности (товары для молодожёнов, ритуальные услуги). Преимущества: максимально полное удовлетворение потребности, используется маленькими компаниями. Недостатки: сегмент может неожиданно сократиться, ограничение возможного роста компании.
 • Дифференцированный маркетинг — стремление к захвату большой части рынка в целом и при этом предложение нескольких разновидностей одного и того же товара, который отличается своими потребительскими качествами и может удовлетворить потребности многих сегментов (молочная компания, продукция разной жирности, сырки, творожок, йогурты). Преимущества: удовлетворение потребностей.

См. также

Методы анализа (маркетинговые модели)

Маркетинговые модели используются не только для маркетингового анализа, но и для коммуникации отдела маркетинга с другими отделами:

Примечания

 1. ↑ В словарях фиксируется вариативность ударения: ма́ркетинг и марке́тинг
 2. ↑ The American Marketing Association (AMA), 2004
 3. ↑ Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент.. — 14-е изд.. — СПб.: Питер, 2014. — С. 22. — 800 с. — ISBN 978-5-496-00177-9. — ISBN 978-0-13-210292-6.
 4. ↑ Дмитриев О. Н. Системные основы маркетинга: Т.I. Системный маркетинг. — М.: ООО Изд-во «Гном и Д», 2002.
 5. ↑ Г. Я. Гольдштейн, А. В. Катаев. «Маркетинг»
 6. ↑ Маркетинг: [по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии … стр. 23
 7. ↑ Литвинов Н. Н. Бренд-стратегия территорий. Алгоритм поиска национальной идентичности (часть 1) // Бренд-менеджмент. — 2010. — № 4(53). — С. 244—255.
 8. ↑ Калужский М.Л. Практический маркетинг: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2012. — 176 с.
 9. ↑ 1 2 Принципы, виды, типы и формы маркетинга
 10. ↑ Словарь маркетинговых терминов
 11. ↑ Основные задачи, функции и принципы маркетинга
 12. ↑ Закарян А., Саакян Ш., Григорян А. и др. «Մարքեթինգի հիմունքներ» («Основы маркетинга»), Ереван, Тнтесагет, 2013 г. — 702 с. (арм.)
 13. ↑ А. П. Панкрухин. «Маркетинг», учебник, Москва, 2005 г.
 14. ↑ Практичный маркетинг-микс
 15. ↑ Инструменты маркетинга (комплекс 4Р)
 16. ↑ Комплекс маркетинг микс
 17. ↑ Маркетинг-микс 7P
 18. ↑ Маркетинг взаимодействия — современная концепция предпринимательства
 19. ↑ Маркетинг отношений  (недоступная ссылка — история). Проверено 26 января 2014. Архивировано 1 февраля 2014 года.
 20. ↑ А. В. Мартышев. МАРКЕТИНГ ОТНОШЕНИЙ, 2005 (недоступная ссылка)
 21. ↑ Г. А. Васильев, Л. А. Ибрагимов, Н. Г. Каменева и др. «Международный маркетинг» Учеб. пособие для вузов — М.: ЮНИТАДАНА, 1999. — 199 с.
 22. ↑ Ф. Котлер; К. Л. Келлер. «Маркетинг Менеджмент» 12-е издание — СПБ.: Питер, 2009, с — 43
 23. ↑ Келлер К. Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом. — 2-е издание. — М.: Вильямс, 2005. — 704 с.
 24. ↑ 1 2 Нэреш К. Малхотра. «Маркетинговые исследования» практическое руководство, третье издание.:Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вилямс», 2002. — 960 с.
 25. ↑ Голубков Е. П. «Маркетинговые исследования: теория, методология и практика». — М.: Издательство «Финпресс», 2005. — 464(339)с.
 26. ↑ Методы исследования
 27. ↑ Постепенно вытесняется понятием брендинг территории англ. place branding, который включает национальный, региональный, городской и другие виды брендинга.

Литература

 • Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг = Marketing: An Introduction. — 8-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 832. — ISBN 0-13-186591-9.
 • Маркетинг / Бударина А. В. // Маниковский — Меотида. — М. : Большая российская энциклопедия, 2012. — С. 154. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 19). — ISBN 978-5-85270-353-8.
 • Буланов А. В. Завтра-маркетинг. — СПб.: Питер, 2008. — 256 с: ил. — (Серия «Маркетинг для профессионалов»). — ISBN 978-5-91180-672-9
 • Бронникова Т. С., Чернявский А. Г. Маркетинг: Учебное пособие. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999.
 • Григорьев М. Н., Краснова Е. Ю. Маркетинг продукции военного назначения: учебник. — СПб.: Издательство Инфо-да, 2011. — 435 с. ISBN 978-5-94652-344-8
 • Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Д., Армстронг Г. Основы маркетинга, = Principles of Marketing: European Edition 4th. — 4-е европейское издание. — М.: «Вильямс», 2007. — 1200 с. — ISBN 0-273-68456-6.
 • Маркетинг: учебник для вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г. Л. Багиева.-М.: ОАО «Изд-во „Экономика“», 2001. — 703 с.
 • Ильясов Ф. Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах. М.: ИМА-пресс, 2000. — 200 с.
 • Райс Э., Траут Д.. Маркетинговые войны
 • Родина Е. Идём на запах… Как нас заставляют покупать // «Огонёк», № 20, 2005, с. 22—23.
 • Сэндидж Ч. И. Реклама: теория и практика. — М.: Прогресс, 1989. — 620 с.
 • Траут Д.. 22 Непреложные закона маркетинга
 • Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. — М.: Экономика, 1990. — 350 с.

Ссылки

wikiredia.ru

Маркетер или маркетолог? Кто лучше?

Беспощадные холивары – один из основных мейнстримов современности. Не обошла данная тенденция и сферу маркетинга. Три главных холивара в сфере маркетинга: маркетинг против продаж, маркетинг против бизнеса и маркетолог против маркетера. Первый холивар подробно и основательно рассмотрен в статье «Маркетинг и продажи.Друзья или враги?», второй рассмотрен в статье «Нужен или нет маркетинг бизнесу».

Настал черед рассмотрения третьего холивара. В чем его суть? Суть в том, что некоторые считают, что маркетер и маркетолог – это одно и то же. Другие считают, что маркетер и маркетолог - это разные специалисты с разным функционалом. По их мнению, маркетолог – это теоретик, который занимается изучением маркетинга как такового, а не рынков. В свою очередь маркетер – это практик, который работает на рынках, занимается практическим маркетингом. Как вопрос обстоит на самом деле?

Перед рассмотрением данного вопроса, необходимо рассмотреть ситуацию, которая сложилась в современной экономике. Как показали результаты исследований многих рынков, ситуация сложилась очень интересная. Один из исследованных рынков – рынок нижнего белья. Исследования данного рынка показали, что большинство потребителей нижнего белья последний раз покупали его сравнительно давно.

Вроде бы как тот факт, что они давно покупали нижнее белье – это их проблема. Не хотят, пусть не покупают. Но проблема то в том, что они хотят купить, но не покупают. Они ходят в магазины нижнего белья. Смотрят нижнее белье, изучают его, меряют его, держат в руках, но уходят без покупки. На вопрос, почему не покупают, отвечают, что не лежит душа к тому, что они видели и трогали.

Результаты исследований показали, что не покупают не только нижнее белье, ну и другие товары. Ходят по магазинам, смотрят, но не покупают, причем у потребителей есть деньги, есть желание, но они не покупают! Такое ощущение, что не покупают не просто так, а назло. Парадоксальная ситуация надо сказать сложилась.Итак, почему нет продаж, почему потребители хотят купить, но не покупают?

С первого взгляда проблема решается просто. Берешь маркетолога, направляешь его к потребителям. Маркетолог генерирует гипотезу и идет ее проверять посредством опросов и выясняет, в чем состоит проблема. Например, спрашивает, потребителям больше нравиться белое или черное нижнее белье. Спрашивает, потребителю больше нравится трикотажное или шелковое нижнее белье. Узнает, предпочитает потребитель стринги, шорты или обычное нижнее белье. Ну и по другим характеристикам задает вопросы.

Часть потребителей, например, отвечает, что им нравится обычное белое нижнее из шелка белого цвета. Другая часть, что им нравится черные стринги из кожи. Третья часть, что им нравиться красные трусы в виде шорт из синтетики. По итогу маркетолог получает информацию о том, какое нижнее белье предпочитают потребители, какие есть сегменты, какое количество потребителей в каждом из сегментов. Сбивает информацию в отчет и радостный бежит докладывать директору.

Радостный директор изучает отчет, устраивает совещание и вызывает к себе директора по производству, директора по продажам, дизайнеров, швей и других сотрудников. На совещании он машет отчетом и громко кричит, мотивируя всех разработать и пошить нижнее белье в соответствии с предпочтениями потребителей. Дизайнеры разрабатывают новые модели нижнего белья согласно предпочтениям потребителей. Цеха шьют нижнее белье соответствующее предпочтениям потребителей. Нижнее белье шьется и сдается на склад.

Дальше в игру включаются менеджеры по продажам, которые обзванивают дистрибьюторов и предлагают им нижнее белье, которое соответствует предпочтениям потребителей. Дистрибьюторы делают заявки, оплачивают счета, нижнее белье загружается в автомобили и развозиться по магазинам. Маркетологи разрабатывают рекламу о том, что вышли новые модели нижнего белья, которые соответствуют предпочтениям потребителей, запускают в СМИ рекламные кампании и потирают руки в ожидании больших продаж, а значит и больших премий.

Радостные потребители, услышав рекламу, бегут в магазины нижнего белья. Им показывают новую коллекцию нижнего белья, разработанную в соответствии с их предпочтениями. Потребители смотрят это нижнее белье, изучают его, меряют его, держат в руках, но расстроенные уходят без покупки. Конечно, часть потребителей, нижнее белье которых вышло из строя делает покупки, чтобы заменить старое, но большая часть не делает их, потому что нижнего белья у них в принципе хватает, и они пришли купить что-то, чего у них еще нет.

Цепочка обрывается. Деньги вложены, товар не продается. Никто ничего не понимают, все говорят о кризисе. Но кризис ли это на самом деле или что-то другое? Почему потребители не купили нижнее белье, хотя рассказали, какое предпочитаю? Потому что они рассказывали о предпочтениях, а не о реальных потребностях, которые у них есть. Иметь предпочтение – это еще не значит иметь потребность. О потребности они не могут рассказать, потому что сами о ней еще не знают.

Потребность, то есть, но на уровне подсознания и чтобы ее выявить, надо хорошо покопаться в подсознании. Оно им надо? Кому надо продать белье тот пусть и копается. Когда докопается, пусть предлагает, и тогда может быть, потребитель сделает покупку.Итак, большое число потребностей в нижнем белье и в других товарах есть только на уровне подсознания, и рассказать о них потребитель ничего не может.

Кто-то должен вывести потребности из уровня подсознания в уровень сознания. Маркетолог не может этого сделать, потому что он получает информацию от потребителей, которые сами не знают что им надо. Кто может это сделать? Это может сделать только маркетер, потому что маркетер – это специалист, который максимально прокачан идеей, лежащей в основе рынка. Благодаря этому он может управлять развитием рынка, он может улавливать тенденции в развитии идей.

Маркетолог ищет, где рынок не доработан и дорабатывает его, а маркетер расширяет рынок, его границы. Маркетолог работает исключительно в границах рынка, а маркетер раздвигает эти границы. Например, маркетером был Стив Джобс, который улавливал тенденции развития идеи, реализовывал их и за счет этого расширял границы рынка, модернизируя базовую идею, которая лежит в основе этого рынка. На уровне подсознания потребители ощущают эту модернизированную идею, поэтому у них формируется потребность именно в соответствии с этой идеей.

В чем реальная проблема современной экономики? В том, что потребность всегда формируется на базе последней версией идеи, которая лежит в основе рынка, а вот товар для реализации идеи предлагается, скажем, так не самой последней версии. В редких случаях, когда в компании есть маркетер, она предлагает товар соответствующий самой последней версии идеей, лежащей в основе рынка.

Но в большинстве случаев в компаниях нет маркетеров, и они предлагают товары предпоследней версии, либо даже товары, которые отстают от версии идеи на много пунктов. Потребителям такие товары не интересны, потому что у них в сознании не до конца складываются пазлы. Потребители, глядя на эти товары, ощущают, что в них чего-то не хватает, поэтому и не покупают их, ведь зачем покупать то, что не до конца соответствует твоей потребности.

Такой порочный круг может разорвать только маркетер, который будет улавливать тенденции в развитии идей и реализовывать их в соответствующих товарах. Без маркетера вопрос не решить в принципе. Где взять маркетера?Один из вариантов получить маркетера – это поискать готового специалиста. Как уже было сказано выше, найти готового специалиста очень трудно, потому что это очень редкие кадры и не на всех рынках они есть.

Редкость таких кадров приводит к тому, что они очень дорогие. Соответственно гораздо проще и дешевле пойти вторым путем и создать маркетера. Как создать маркетера? Создать маркетера в принципе просто, потому что маркетер – это всего лишь специалист, который максимально прокачан идеей, лежащей в основе рынка. Это значит, что для того, чтобы получить маркетера, надо какого-то специалиста, например маркетолога, максимально прокачать идеей, лежащей в основе данного рынка.

Человек, максимально прокачанный идеей, автоматически становится маркетером данного рынка и может ее развивать, что он и делает. Маркетер улавливает направления развития идеи и организует реализацию идеи в этих направлениях. В том числе маркетер может подготовить техническое задание для разработки товаров, которые будут гарантированно соответствовать последним версиям идей.

Разница между маркетологом и маркетером существенная. Маркетолог работает с потребностями, о которых потребитель знает. Маркетер работает с потребностями, о которых потребитель еще не знает, о которых он только догадывается.Набор инструментов для создания маркетера и организации его работы, на сегодняшний день предлагается только в ноомаркетинге, в классическом маркетинге таких инструментов нет.

В результате только ноомаркетинг позволяет создать товары, потребности в которых ощущаются на подсознании. Посредством ноомаркетинга можно создать товары, за которыми будет стоять очередь, как и за новыми версиями iPhone. В том, что посредством ноомаркетинга можно получить маркетера и состоит его принципиальное отличие от классического маркетинга, который позволяет получить только маркетолога.

На этом холивар между теми, кто считает, что маркетолог и маркетер – это один и тот же специалист и между теми, кто считает, что это разные специалисты можно считать законченным. В этом холиваре победил ноомаркетинг, который по полочкам разложил отличие маркетологов от маркетеров.

В свое очередь победа на рынке достанется тем компаниям, которые будет иметь в своем штате как маркетологов, так и маркетера, потому что одинаково важно как выжимать максимум в границах имеющего рынка, так и постоянно расширять границы, когда с рынка уже нечего взять. Хотите стать маркетерами, чтобы расширять границы рынка? Изучайте ноомаркетинг.

Автор статьи: Павел Бернович

noomarketing.net

маркетолог, кто это? - Советчица Кидстафф

В сетевом маркетинге действительно ’приходите, девочки наши вас всему научат!’, а в серьезной компании вам вряд ли найдется место, сами посудите - вы даже не знаете Кто это такой? Тогда читайте пока не устанете

Функции маркетолога различаются в зависимости от видения каждой конкретной компании – где-то это больше исследования потребителей и конкурентов, где-то сильнее уход в организацию рекламы, где-то – в поддержку развития бренда. В связи с этим достаточно сложно коротко описать, кто такой маркетолог. В целом – это специалист, который должен обеспечивать максимально эффективную работу компании, повышать отдачу от ее деятельности с помощью всего комплекса маркетинга. Работа маркетолог - это очень ответственная должность.

Конечно, одному человеку не под силу обеспечить выполнение всех задач маркетолога. Поэтому в крупных компаниях обычно есть отдел маркетинга, а в небольших – один специалист по маркетингу, который занимается теми сторонами маркетинга компании, которые для нее являются ключевыми. Например, если это компания, работающая на В2В рынке, то внимание маркетолога может быть больше всего сконцентрировано на отслеживании поведения ближайших конкурентов, тенденций рынка и рекламной поддержке.

Карьерные перспективы достаточно обширны – рост возможен до директора по маркетингу, коммерческого директора, а потом и до позиции топ-менеджера компании. Причем смена отрасли, в которой работает компания, для маркетологов происходит достаточно легко.

Что нужно уметь?

Во-первых, нужна очень хорошая теоретическая база. Без знания принципов маркетинга будет невозможно ни провести исследование, ни разработать концепцию рекламной кампании, ни написать маркетинговый план. Помимо высшего образования по маркетингу, не помешают и знания социологии, психологии, законодательной базы.

Кроме высшего специального образования нужно обладать определенным набором личных качеств: креативностью и одновременно аналитическим мышлением, логикой, коммуникабельностью, умением находить общий язык с разными людьми, дипломатичностью и эмоциональной устойчивостью.

Маркетолог должен хорошо знать как базовый пакет офисных программ, так и специальные программы – ОСА, СПСС. Для эффективного освоения последних не помешает знание азов программирования и математические способности.

И, конечно, практически обязательно знание иностранных языков – особенно если вы хотите работать в крупной или даже международной компании.

Обязанности маркетолога

Как уже говорилось выше, обязанности маркетологов могут варьироваться и очень сильно отличаются в зависимости от направления работы маркетолога и приоритетов компании. В целом же маркетологи могут заниматься и разработкой планов продвижения продукции, и определением маркетинговых бюджетов, и анализом целевой аудитории и рынка, прогнозированием колебаний спроса и предложения, организацией исследований, мероприятий, акций, рекламных кампаний, формированием ассортимента, ценообразованием, и координацией работы рекламных агентств либо отдельных специалистов – дизайнеров, копирайтеров...

В некоторых компаниях маркетолог одновременно отвечает и за сбыт – занимается поиском клиентов, продажами. Но вот насколько соответствует выполнение этих функций понятию «маркетолог» - вопрос спорный, поскольку работа маркетолога не имеет точно очерченной сферы ответственности.

sovet.kidstaff.com.ua

Кто такой маркетолог / Украинский бизнес ресурс UBR.ua

Маркетолог – это специалист в области маркетинга. Эта профессия сейчас становится всё более востребованной, ведь речь идёт о человеке, который умеет анализировать спрос на товар и знает, как его продвигать. Маркетолог тщательно изучает рынки сбыта и на основе своих наблюдений и выводов даёт рекомендации руководителю предприятия о том, как лучше продавать товар. Также в обязанности специалиста входит изучение и прогнозирование потребностей и вкусов покупателей. Он должен проводить разнообразные исследования, в результате чего узнавать о том, какой товар станет более интересным для покупателя и по какой причине. Вопросы о перспективе сбыта товара, а также его конкурентоспособности тоже выясняет маркетолог. Будь то недвижимость, банк, промышленный холдинг, торговая фирма или любая другая сфера, помощь маркетолога никогда не будет лишней. А работают такие специалисты в консалтинговых компаниях, которые и предоставляют услуги маркетинга.

Если вы решили выбрать профессию маркетолога, то имейте в виду, что главными его качествами должны быть коммуникабельность, внимательность и устойчивость к стрессам. Творческое и аналитическое мышление просто необходимо для человека такой профессии. Ведя поиски работы по этой специальности, нужно знать о разных ее направлениях. Можно сказать, что маркетолог – это человек, который много знает и является просто незаменимым на производстве, в банке или в компании, продающей, например, недвижимость в Санкт-Петербурге. Это может быть профессионал по полевым исследованиям, которого можно ещё назвать социологом. Он должен уметь составлять анкеты, организовывать различные опросы, квотировать выборку, а также проверять все полученные данные. Другой вид – специалист по промышленному шпионажу. Этот человек должен в рамках закона узнавать такую информацию, которую по различным причинам от него могут скрывать. Маркетолог-аналитик должен великолепно разбираться в методах статистических исследований и уметь их применять. Востребован и профессионал в деле написания бизнес-планов, ведь они сейчас требуются на каждом шагу.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, Google+, Facebook, Instagram.

ubr.ua

Marketing-wiki.ru - marketing-wiki.ru

Основные категории

О проекте

Marketing-wiki - некоммерческий проект. И, как следствие, не преследует целей заработка денег.

Ресурс строится по принципам Википедии — свободной энциклопедии.

Содержимое Ресурса создаётся всеми его пользователями и является общественным достоянием.

Любой зарегистрированный пользователь может создать страничку, посвященную вопросам маркетинга, либо исправить существующую.

Мы уважаем авторские права, и во всех материалах стараемся указывать ссылки на источники.

Главное отличие от Википедии — профессиональная направленность тематики. Допускается (и поощряется) пополнение Ресурса специальными, полемическими и учебными материалами, информацией о незавершённых исследованиях.

В то же время, не исключается возможность обмена материалами с Википедией и другими сетевыми энциклопедиями.

Цели ресурса

 • Развитие рынка, развитие участников;
 • Создание единой системы терминов и определений, для использования участниками рынка;
 • Концентрирование информации о современном интернет маркетинге
 • Способствование обмену опытом, накоплению и распространению знаний в этой области.
 • Предоставление площадки для обсуждений вопросов интернет-маркетинга.

Наши инициативы

 • Открытые счетчики веб-аналитики для всех желающих
 • Действующий Facebook insights

Волонтеры требуются

 • Авторы контента
 • Эксперты-Модераторы, по нашим дисциплинам.

Организационные моменты обсуждаем facebook группе

Либо, если удобно, можно обращаться по почте [email protected]

Важные ссылки

На Marketing-Wiki.ru, будь Вы рекламным агентством, системой автоматизации контекстной рекламы или просто пользователем, Вы можете создать свою индивидуальную страничку, чтобы информация о Вас была доступна Вашим клиентам, партнерам и другим читателям данного ресурса.

Ссылки на формы для добавления информации:

Также на Marketing-Wiki.ru введена система рейтингов участников, с которой Вы можете познакомиться, перейдя по ссылке. С помощью данной страницы Вы можете наблюдать, кто внес наибольший вклад в развитие проекта.

Самые популярные статьи

Последние правки

 • R-брокер ( R-broker ) - [ 16:29, 10 сентября 2018 ]
 • Прайс-агрегаторы ( Алена ) - [ 14:32, 13 августа 2018 ]
 • Ru-market.info ( Niceprice ) - [ 20:25, 31 июля 2018 ]
 • Alytics ( Alytics ) - [ 14:28, 30 июля 2018 ]
 • Yadz ( Yadz ) - [ 00:12, 6 июля 2018 ]
 • Power Query ( Maxim.uvarov ) - [ 22:05, 18 апреля 2018 ]
 • Power bi formula firewall privacy settings ( Maxim.uvarov ) - [ 08:58, 10 апреля 2018 ]
 • Продвижение в поисковых системах ( Jfuoy ) - [ 16:48, 31 марта 2018 ]
 • Контекстная реклама ( Test616 ) - [ 07:20, 15 февраля 2018 ]
 • Power BI ( Саша Скрастынь ) - [ 11:39, 22 января 2018 ]

Список всех последних правок

Анонс обновления Marketing-Wiki.ru от 05.11.2014

Список изменений:

 • Обновление версии MediaWiki c 1.23.6 до 1.24.0-rc;
 • Установлено расширение VisualEditor (v0.1.0). Теперь, даже если Вы не знакомы с вики-разметкой, Вам не составит труда создавать и править статьи;
 • Обновление расширений Semantic MediaWiki и Semantic Forms до версий 2.0 и 2.8 соответственно;
 • Введена система рейтингов, с которой Вы можете ознакомиться на перейдя по ссылке;
 • Под каждой статьей добавлен список авторов с ссылками на их профили.

Список предыдущих анонсов Вы можете просмотреть, перейдя по следующей ссылке.

marketing-wiki.ru